CWRU Links
{{dept_full_name}}

Journal Club

Aya Jishi
Aya Jishi
Feb. 3, 2021 8:45 a.m. - 10 a.m.
Remotely via Zoom
Mentor: Xin Qi, PhD

Go Back

JOURNAL CLUB

"Overexpression of neuregulin 1 in GABAergic interneurons results in reversible cortical disinhibition "

Yao-Yi Wang, Bing Zhao, Meng-Meng Wu, Xiao-Li Zheng, Longnian Lin & Dong-Min Yin

NATURE COMMUNICATIONS | (2021) 12:278

https://doi.org/10.1038/s41467-020-20552-y