CWRU Links
{{dept_full_name}}

Journal Club

Kayla Kindig
Kayla Kindig
Jan. 25, 2023 8:45 a.m.
School of Medicine E501
Mentor: Sudha Chakrapani, PhD

Go Back

JOURNAL CLUB

"Progerin modulates the IGF-1R/Akt signaling involved in aging"

Jiang et al., Sci. Adv. 8, eabo0322 (2022) 8 July 2022

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo0322

Bo Jiang1,2†, Xuan Wu1,2†, Fang Meng1, Limiao Si1, Sunrun Cao1, Yuqing Dong3, Huayi Sun1, Mengzhu Lv3, Hongde Xu1, Ning Bai1, Qiqiang Guo1, Xiaoyu Song1, Yang Yu2, Wendong Guo1, Fei Yi1, Tingting Zhou1, Xiaoman Li1, Yanling Feng1, Zhuo Wang1, Dan Zhang4, Yi Guan1, Mengtao Ma1, Jingwei Liu1, Xining Li5, Weidong Zhao6, Baohua Liu7, Toren Finkel8*, Liu Cao1,2*

1College of Basic Medical Sciences, Key Laboratory of Medical Cell Biology, Ministry of Education, China Medical University, Shenyang, China. 2Institute of Health Sciences, China Medical University, Shenyang, China. 3Department of Plastic Surgery, The First Hospital of China Medical University, Shenyang, China. 4Department of Pediatrics, Shengjing Hospital of China Medical University, Shenyang, China. 5Department of Pathology, School of Medicine, Huzhou University, Zhejiang Province, China. 6Department of Developmental Cell Biology, Key Laboratory of Medical Cell Biology, Ministry of Education, China Medical University, Shenyang, China. 7Center for Anti-Aging and Regenerative Medicine, Shenzhen University Health Science Center, Shenzhen 518060, China. 8Aging Institute, University of Pittsburgh and University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA, USA.

*Corresponding author. Email: finkelt@pitt.edu (T.F.); lcao@cmu.edu.cn (L.C.)

†These authors contributed equally to this work.