CWRU Links
{{dept_full_name}}

Journal Club

Alethia Dixon
Alethia Dixon
Nov. 23, 2022 9:15 a.m.
School of Medicine E301
Mentor: Patrick Osei-Owusu, PhD, FAHA

Go Back

JOURNAL CLUB

"Biological chemotaxis-guided self-thermophoretic nanoplatform augments colorectal cancer therapy through autonomous mucus penetration"

Wang et al., Sci. Adv. 8, eabn3917 (2022) 29 June 2022

Zhi-Hao Wang, Mengyu Chu, Na Yin, Wanting Huang, Wei Liu,Zhenzhong Zhang, Junjie Liu, Jinjin Shi

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.abn3917