CWRU Links
{{dept_full_name}}

Journal Club

Raza Haider
Raza Haider
Nov. 13, 2019 8:45 a.m. - 9:45 a.m.
School of Medicine E501
Mentor:

Go Back

JOURNAL CLUB

"Metabolic regulation of gene expression by histone lactylation "

Nature |  Vol  574  |  24 October 2019  |    575

Di Zhang1,12, Zhanyun Tang2,12, He Huang1,9, Guolin Zhou1 Chang Cui1, Yejing Weng1,
Wenchao Liu1,Sunjoo Kim3,Sankyu Lee3, Mathew Perez-Neut1,Jun Ding1, Daniel Czyz4,
Rong Hu5,8,Zhen Ye5,6, Maomao He7,  Y.George Zheng7,  Howard A. Shuman4, Lunzhi Dai1,10,
Bing Renu5,6, Robert G. Roeder2, Lav Beckeru1,8,11* & Yingming Zhao1,8*

Mentor:  Wïtold Surewicz, Ph.D.